Leerplicht/bijzonder verlof

Als school zijn wij verplicht toe te zien op het naleven van de leerplichtwet. De Weidevogel handhaaft daarom de volgende regels:

Verzuim en ziek zijn
Uw kind is vanaf vijf jaar leerplichtig en moet vanaf deze leeftijd dagelijks op tijd op school komen. Als een kind verzuimt nemen wij maatregelen. Bij een hoog verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Verzuimt uw kind omdat het ziek is, dan moet u dat voor half negen doorgeven. Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. Het is daarom belangrijk dat wij de juiste telefoonnummers van u hebben. Zieke kinderen horen niet op school. Stuur
uw kind dus niet naar school als het zich niet lekker voelt.

Kinderen die last hebben van hoofdluis zijn na behandeling weer welkom op school.

Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim wordt via de directie gemeld aan de leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt. Ook regelmatig te laat komen van kinderen wordt door de leerplichtwet aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.

Bij regelmatig te laat komen krijgen de ouders via een brief bericht van het feit dat hun zoon of dochter te vaak te laat op school is verschenen. Om als school zelf een boete te voorkomen, moeten wij dit melden aan de leerplichtambtenaar.

Verlof
De directie kan bijzonder verlof verlenen wegens ‘gewichtige omstandigheden’. De leerplichtwet merkt onder meer de volgende vallen als zodanig aan:

 • het voldoen aan wettelijke plichten, wanneer dit niet buiten de lesuren kan geschieden
 • verhuizing
 • huwelijk en/of huwelijksjubilea van familieleden
 • ernstige ziekte en/of overlijden van familieleden
 • bevalling van moeder/verzorgster/voogdes
 • het vervullen van godsdienstplichten
 • medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden aan de hand van een medische verklaring.

Bij twijfel nemen we contact op met de leerplichtambtenaar voor advies.

Geen verlof
U krijgt geen verlof voor alle andere gevallen, zoals:

 • vervroeging of verlenging van vakanties
 • verlenging van een weekend (met de vrijdag en/of de maandag)
 • extra vakantie (bijvoorbeeld voor wintersport)

Procedure extra vakantieverlof
Vakantieverlof dient minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij de directie worden ingediend en kan worden verleend als de specifieke aard van het
beroep van een van de ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. U moet daarvoor een werkgeversverklaring overleggen.

De directie mag vervolgens vakantieverlof verlenen onder de volgende voorwaarden:

 • eenmalig per schooljaar
 • niet langer dan 10 schooldagen
 • niet in de twee eerste lesweken van een schooljaar

Verlof voor meer dan 10 dagen dient minimaal een maand van tevoren worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De formulieren voor bovengenoemde verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de directie.

Flyer Weidevogel elementen