Rapportages Tevredenheidsonderzoek

 De resultaten van het tevredenheidsonderzoek over de Weidevogel zijn bekend. 95 ouders hebben in december de enquêteformulieren van bureau Duo ingevuld. Ook de leerkrachten en leerlingen zijn in aparte onderzoeken (anoniem) bevraagd.

De ouders hebben blijk gegeven van behoorlijke tevredenheid over De Weidevogel; wat er uitspringt is de zeer hoge waardering voor de leerkrachten. Maar de ouders hebben ook kritiek geuit, op onder meer de identiteit van de school, de toetsendruk, het schoolgebouw, en aandacht voor sociale ontwikkeling, en individuele talenten en leermoeilijkheden.

We zijn op de goede weg, maar zijn ons ervan bewust dat we aan de slag moeten. De onderzoeksverslagen bevatten op tal van punten aanbevelingen. Het team heeft die besproken tijdens de twee studiedagen voor de krokusvakantie. We hebben al een aantal maatregelen genomen, nog meer zitten in de planning. Binnenkort organiseren we een ouderpanel over een van de knelpunten: toetsen.

De onderzoeksresultaten zijn ook gedeeld met de medezeggenschapsraad. Op 12 maart hebben we daar de verbeterpunten en plannen besproken.

 

OUDERRAPPORTAGE 

LEERLINGRAPPORTAGE 

NOTULEN MR 12 MAART 2018 

Flyer Weidevogel elementen