Medezeggenschap

Op De Weidevogel willen we ieder kind de ruimte bieden om zich naar zijn mogelijkheden te ontwikkelen in een omgeving waarin het zich veilig en gewaardeerd voelt. De Medezeggenschapsraad (MR) van De Weidevogel is nauw betrokken bij het beleid en de uitvoering van het onderwijs. De MR is bevoegd om over diverse zaken van de school te spreken vervolgens aan advies te geven of instemming te verlenen. De advies en besluitvorming is geregeld in de wet op de medezeggenschap. De oudergeleding en personeelsgeleding hebben verschillende verantwoordelijkheden. Onze MR valt onder de GMR. Dit is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn.

Voorbeelden zijn:

  • onderwijskundige ontwikkelingen
  • sociale veiligheid
  • ouderbetrokkenheid
  • financiën
  • onderhoud schoolgebouw

Over deze en andere onderwerpen brengt de MR advies uit aan de schoolleiding of het schoolbestuur. Voor een aantal zaken wordt de MR gevraagd in te stemmen. Dit is vastgelegd in een reglement.

In de MR van De Weidevogel zitten drie vertegenwoordigers van het schoolteam en drie ouders. Op dit moment bestaat de MR uit:

Leerkrachtengeleding

  • Daan van Veen (secretaris)
  • Iris Gadellaa (vervangt Lisette Dekker)

Oudergeleding

  • Jan-Willem Wirtz
  • Eric Brassem
  • Marije de Vries

De MR vergadert zo’n vijf keer per jaar. Deze zijn openbaar.

U kunt de MR bereiken via mr@obsdeweidevogel.nl.

Notulen

NOTULEN MR 4 FEBRUARI 2016 

NOTULEN MR 28 JUNI 2016 

NOTULEN MR 14 NOVEMBER 2016 

NOTULEN MR 12 DECEMBER 2016 

NOTULEN MR 7 FEBRUARI 2017 

NOTULEN MR 29 MEI 2017 

NOTULEN MR 11 JULI 2017 

NOTULEN MR 25 SEPTEMBER 2017 

NOTULEN MR 27 NOVEMBER 2017 

NOTULEN MR 5 FEBRUARI 2018 

NOTULEN MR 12 MAART 2018 

NOTULEN MR 23 APRIL 2018 

Agenda

AGENDA MR 4 OKTOBER 2016 

AGENDA MR 14 NOVEMBER 2016 

AGENDA MR 7 FEBRUARI 2017 

AGENDA MR 29 MEI 2017 

AGENDA MR 11 JULI 2017 

AGENDA MR 25 SEPTEMBER 2017 

AGENDA MR 27 NOVEMBER 2017 

AGENDA MR 5 FEBRUARI 2018 

AGENDA MR 12 MAART 2018 

MR Reglement

MR REGLEMENT 

Jaarverslag 2016-2017

JAARVERSLAG20162017 

Leerlingenraad

Ook voor de leerlingen heeft De Weidevogel een inspraakorgaan: de Leerlingenraad. Vanaf groep 4 wordt jaarlijks per groep een kandidaat gekozen die als afgevaardigde in de raad zit. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar onder leiding van de directeur of zelfstandig. Het doel is met elkaar te praten over actuele onderwerpen op school en daarmee samen tot oplossingen te komen.

Flyer Weidevogel elementen